Overgang naar het middelbaar onderwijs

Leerlingen in de bovenbouw die voor 1 januari 2019 12 jaar worden, of waarover met de ouders andere afspraken zijn gemaakt, doen mee aan het schoolverlatersonderzoek.

 

Dit eindonderzoek bevat de volgende onderdelen:

-          Intelligentie onderzoek (afgenomen door de orthopedagoge/psychologe)

-          Drempelonderzoek v7 (afgenomen door de leerkracht)

-          Sociaal-emotionele vragenlijst Scol

-          Het cito-leerlingvolgsysteem

-          Het OPP (ontwikkelingsperspectief; jaarlijks besproken met de ouders)

-          Onderwijskundig rapport, een samenvatting van het (school)functioneren van de afgelopen jaren

 

Lees verder 

Overzicht aanbod ondersteuning LWOO door VMBO scholen

Informatieavond PO-VO